SÄÄNNÖT

SAARIJÄRVEN SEUDUN ASUMISOIKEUSYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Saarijärven Seudun Asumisoikeusyhdistys ja kotipaikka Saarijärvi.

2 § Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on voittoa tuottamatta tarjota jäsenilleen asumismahdollisuus luovuttamalla heille asumisoikeusasunnoista annetussa laissa tarkoitettuja asumisoikeuksia asumisoikeusyhdistyksen omistamassa yhdessä tai useammassa talossa. Yhdistys voi myös harjoittaa toimintaa taikka olla osakkaana tai jäsenenä muussa yhteisössä, jonka tarkoituksena on tuottaa 1 momentissa tarkoitettuun toimintaan liittyviä palveluja.

3 § Jäsenet

Yhdistyksen jäsenenä voi olla luonnollinen henkilö, yhteisö tai säätiö, ei kuitenkaan toinen asumisoikeusyhdistys. Jokaisella luonnollisella henkilöllä on oikeus päästä yhdistyksen jäseneksi.

Yhdistyksen omistamasta talosta asumisoikeuden saaneet ovat lain mukaan yhdistyksen jäseniä. Muut kuin luonnolliset henkilöt hallitus hyväksyy jäseniksi.

Yhdistyksen hallitus voi katsoa muun jäsenen kuin yhdistyksen talosta asumisoikeuden saaneen jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos tämä on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta yhden vuoden ajan.

4 § Jäsenmaksu

Jäseneltä perittävän liittymis- ja vuosijäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen varsinainen kokous. Liittymismaksua ei peritä luonnolliselta henkilöltä, ellei yhdistyksen varsinainen kokous toisin päätä.

5 § Yhdistyksen varsinainen kokous

Yhdistyksen varsinainen kokous on pidettävä kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

– esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus,

– päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta,

– päätetään toimenpiteitä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai alijäämä antaa aihetta,

– päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja asukashallintoalueiden isännöitsijöille,

– päätetään jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruudesta,

– vahvistetaan talousarvio ja päätetään yhdistyksen kokouksessa päätettävästä käyttövastikkeen osasta,

– päätetään niistä perusteista, joiden mukaisesti asukashallintoalueiden asukaskokoukset päättävät asukashallinnon tehtäviä varten perittävän käyttövastikkeen määrästä,

– päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista,

– päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä,

– valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja,

– valitaan hallituksen jäsenet,

– käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

6 § Kokouskutsu

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kutsu yhdistyksen kokoukseen on toimitettava aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen kokousta. Mikäli päätöksen tekeminen kokouksessa käsiteltävässä asiassa siirretään jatkokokoukseen, siihen on toimitettava eri kutsu, jos kokous pidetään myöhemmin kuin neljän viikon kuluttua. Kutsussa on mainittava edellisessä kokouksessa tehty päätös.

Kokouskutsu on lähetettävä kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaistava yhdistyksen kotipaikkakunnalla yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä. Lisäksi kutsu on pantava yhdistyksen omistamassa asumisoikeustaloissa ilmoitustaululle. Jos kokouksessa käsitellään asumisoikeuteen liittyvää maksuvelvollisuutta yhdistykselle tai asiaa, joka vaikuttaa siihen, on lisäksi lähetettävä kirjallinen kutsu jokaiselle yhdistyksen omistamassa asumisoikeustalossa asuvalle asumisoikeuden haltijalle yhdistykselle ilmoitettuun osoitteeseen.

Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Sääntöjen muuttamista tarkoittavan ehdotuksen pääasiallinen sisältö on esitettävä kutsussa.

7 § Hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on tilikausi, jollei uuden hallituksen jäsenen valinnut yhdistyksen kokous päätä, että uuden jäsenen alkaa jo välittömästi kokouksen päättyessä.

Hallitus valitaan yhdistyksen kokouksessa.

8 § Isännöitsijä

Yhdistyksellä tulee olla isännöitsijä, jonka nimittää ja erottaa hallitus.

9 § Toiminimi ja sen kirjoittaminen

Yhdistyksen toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja isännöitsijä kaksi yhdessä. Yhdistyksen hallitus voi lisäksi antaa erikseen oikeuden nimeämälleen henkilölle yhdistyksen toiminimen kirjoittamiseen yhdessä jonkun muun nimenkirjoittamiseen oikeutetun henkilön kanssa.

10 § Käyttövastikkeen määräytymisperusteet

Vastikkeen suuruus määräytyy asunnon pinta-alan mukaan tai yhdistyksen kokouksen päättämän tarkistetun pinta-alan mukaan. Veden käytöstä perittävä korvaus määräytyy mitatun kulutuksen tai henkilöluvun tai saman perusteen mukaan kuin muukin käyttövastike.

11§ Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.